MixMeister Express 6.1.3

MixMeister Express 6.1.3

MixMeister Technology – Shareware –
Create a seamless DJ mix from your music files.

With MixMeister Express, creating seamless DJ-style mix CDs from your MP3 files is easier than you think. If you're new to digital music mixing, MixMeister Express will help you unlock your "inner DJ."

Unlike conventional media players or CD burning programs, MixMeister automatically analyzes the beats in your songs, and lets you blend songs together with sophisticated, beat-matched transitions that let the rhythm flow from one song to the next. You can trim long songs down to size, or remix short songs to make them last longer. And whether you're creating a mix for a dance floor or a group fitness class, you can make any song faster or slower, to heat people up or cool them down.

MixMeister Express also has integrated CD burning capabilities, so creating your own mix CD is a snap. You can even export your creation to leading portable audio players, including iPod, Rio, iRiver, Creative Labs, Philips, Samsung, and other models which support playback or conversion of WMA files.

Tổng quan

MixMeister Express là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi MixMeister Technology.

Phiên bản mới nhất của MixMeister Express là 6.1.3, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

MixMeister Express đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MixMeister Express Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MixMeister Express!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MixMeister Technology
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản